Studentenorganen

Op verschillende niveaus zetten studenten zich op allerlei manieren in om de belangen van andere studenten te behartigen. Uiteraard is het mogelijk om zelf een rol te spelen in één of meerdere van deze organen: in het voorjaar zijn ze allemaal op zoek naar opvolgers. Hieronder een overzicht van 2023-2024.

Opleidingsniveau

Opleidingscommissie Wiskunde (OLC)

De Opleidingscommissie Wiskunde heeft tot taak advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling (OER) en het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren daarvan. De opleidingscommissie adviseert de onderwijsdirecteur en de decaan gevraagd en ongevraagd over alle zaken met betrekking tot het onderwijs. Daarnaast is de OLC het belangrijkste orgaan voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs. De opleidingscommissie bestaat uit docent-leden, student-leden en een secretaris. De opleidingscommissie is daarom hét orgaan waarin studenten mee beslissen over het onderwijs en samen met leden van de wetenschappelijke staf de kwaliteit blijven verbeteren. De opleidingscommissie van dit jaar bestaat uit:

 • Prof. dr. W.D. van Suijlekom — voorzitter
 • Dr. M.L.A. van Pruijsen
 • Dr. P. Hochs
 • Dr. V. Nikolic
 • Niels Vooijs
 • Renske Zeppenfeldt
 • Piotr Stefański
 • Ruben Aretz
 • Josien van den Tempel — studentassessor
 • ir. drs. Emily van Mierlo — ambtelijk secretaris

Facultair niveau

Facultaire Studentenraad (FSR)

De FSR houdt zich bezig met alle facultaire zaken die raken aan studentenbelangen. Dit beslaat niet alleen onderwijs, maar ook voorzieningen (zoals het studielandschap). De raad adviseert het faculteitsbestuur en vertegenwoordigt de studenten in vergaderingen over bijvoorbeeld studiereglementen. Vaak adviseert de FSR, maar op sommige onderwerpen heeft ze zelfs instemmingsrecht. De raad bestaat dit jaar uit:

 • Tristan van der Schaaf
 • Amiel Engel
 • Zofia Szoka
 • Anushka Jain
 • Burak Balci
 • Deniz Demirci

Onderwijsbeleidscommissie (OBC)

Binnen de OBC worden facultaire onderwijsgerelateerde onderwerpen besproken. Alle onderwijsdirecteuren hebben zitting in deze commissie, ook worden er elk collegejaar twee studenten afgevaardigd. De directeuren maken in dit overleg afspraken, die ze later in hun eigen onderwijsinstituut moeten zien te realiseren.

Universitair niveau

Universitaire Studentenraad (USR)

De USR heeft samen met de Ondernemingsraad (OR), waarin de medewerkers vertegenwoordigd zijn, inspraak op het beleid dat het College van Bestuur (CvB) ontwikkelt. Het CvB presenteert haar plannen aan de raden, waarna die met vragen, opmerkingen en adviezen komen. Net als de FSR’en hebben studenten en/of medewerkers op sommige onderwerpen zelfs instemmingsrecht. Zaken die aan de orde komen zijn onder andere huisvestingsplannen, milieuzaken en andere onderwerpen die op bedrijfsniveau spelen. Actuele informatie over de medezeggenschap op alle niveaus is te vinden op NUmedezeggenschap.nl. Elk jaar worden acht van de veertien zetels verdeeld tijdens de verkiezingen. Acht voor de studentenfracties (meestal zijn dat AKKUraatd, asap en De Vrije Student) en de overige zes komen ten goede aan koepelorganisaties die een specifieke groep studenten of organisaties vertegenwoordigen: het BOS (gezelligheidsverenigingen), CSN (christelijke studentenverenigingen), CHECK (charitatieve en culturele studentenverenigingen), ISON (internationale studentenorganisaties), de NSSR (sportverenigingen) en het SOFv (studieverenigingen).

Landelijk niveau

Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)

Het ISO behartigt de belangen van studenten op nationaal niveau en is vaste gesprekspartner van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Verschillende universiteitsraden en studentenpartijen (waaronder de Nijmeegse USR) zijn in het ISO verenigd en beslissen samen welke koers de organisatie vaart. Verder is het overleg bereikbaar voor juridisch advies en organiseert het trainingen voor studentbestuurders en -medezeggenschappers.

Landelijke Studentenvakbond (LSVb)

De LSVb is een federatie van lokale studentenvakbonden (bijvoorbeeld AKKU uit Nijmegen) die ook op landelijk niveau opkomt voor de belangen van studenten. Door in overleg te gaan met het ministerie van OCW, de VSNU en de Vereniging Hogescholen en protestacties te organiseren probeert de bond te bereiken dat beleidsmakers en politici zich inzetten voor de positie van de student. Net als het ISO is de vakbond ook bereikbaar voor juridisch advies en worden er trainingen aan actieve studenten gegeven.